ñì ä÷ðéåú ùìê:

éù ìê 0 áñì ä÷ðéåú
Picture of מזלג הגשה צבעוני
    2 יחידות
3 צבעים
  

₪ 1.30 כולל מע"מ

Picture of מצקת למרק/מצקת לרוטב/מלקחיים
    בצבע שחור
פרטים בלחיצת מקש
  

₪ 0.00 כולל מע"מ

Picture of מרית מרובעת
    
  

₪ 0.00 כולל מע"מ


Picture of מרית משולשת
    
  

₪ 0.00 כולל מע"מ

Picture of מצקת למרק
    
  

₪ 3.30 כולל מע"מ

Picture of מלקחיים קטנות לקרח
    
  

₪ 0.00 כולל מע"מ


Picture of כף הגשה מוכסף
    
  

₪ 2.50 כולל מע"מ

Picture of מזלג הגשה מוכסף
    
  

₪ 2.50 כולל מע"מ

Picture of מלקחיים
    
  

₪ 0.00 כולל מע"מ