ñì ä÷ðéåú ùìê:

éù ìê 0 áñì ä÷ðéåú
Picture of קופסא מחולק ל-7 + מכסה
    קופסא מחולקת ל-7 + מכסה,
מתאימה לכל האפשריות
אפשרות לחרוץ חור עגול במרכז ולשלב בקבוק
קוטר 22
עומק 4
  

₪ 2.30 כולל מע"מ

Picture of קופסא מחולקת ל-4
    קופסא מחולקת ל-4 + מכסה
לשימוש במגוון אפשריות
19X16.5
עומק 3.5
  

₪ 1.00 כולל מע"מ

Picture of קופסא מחולקת ל-3 עגול+מכסה
    קופסא מחולקת ל-3 + מכסה
לשימוש במגוון אפשריות
קןטר 18/4
  

₪ 1.30 כולל מע"מ