ñì ä÷ðéåú ùìê:

éù ìê 0 áñì ä÷ðéåú

שולחן סגול מוכסףשולחן חג ראש השנה אלגנטי באלמנטים מוכספים, ראנר - פלייסמנט סגול לכל 2סועדים.
 
Picture of 24 צלחות קטן 24 צלחות קטן

₪ 17.50 כולל מע"מ
Picture of 24 צלחות מנה עיקרית 24 צלחות מנה עיקרית

₪ 27.50 כולל מע"מ
Picture of 20 כוס מרובע קשיח 20 כוס מרובע קשיח

₪ 12.00 כולל מע"מ
Picture of 20מפיונים סגול 20מפיונים סגול

₪ 8.80 כולל מע"מ
Picture of 16 מפיות מוכספים מוטבעים 16 מפיות מוכספים מוטבעים

₪ 11.90 כולל מע"מ
Picture of צרור 6 פרחים למפיונים צרור 6 פרחים למפיונים

₪ 9.00 כולל מע"מ
Picture of 6 חובקי מפיונים 6 חובקי מפיונים

₪ 2.90 כולל מע"מ
Picture of ראנר 5 מטר ראנר 5 מטר

₪ 17.90 כולל מע"מ
Picture of מבחנה - עציץ מבחנה - עציץ

₪ 7.90 כולל מע"מ