ñì ä÷ðéåú ùìê:

éù ìê 0 áñì ä÷ðéåú
Picture of קופסה פלסטי צורת תפוח שקוף

קופסה פלסטי צורת תפוח שקוף


            קופסה פלסטיק שקופה בצורת תפוח
למילוי ממתקים, דובשניות, סוכריות וכו'
        
 

₪ 3.80 כולל מע"מ