ñì ä÷ðéåú ùìê:

éù ìê 0 áñì ä÷ðéåú

מעמד לדבש+ סימני ראש השנהמעמד לדבש מקרטון + דבש וכיתוב של סימני ראש השנה. מרשים במיוחד! מתנה אידיאלית ושימושית לחג
 

₪ 18.00 כולל מע"מ