ñì ä÷ðéåú ùìê:

éù ìê 0 áñì ä÷ðéåú

עריכת פטרול שחור 

₪ 0.00 כולל מע"מ
Picture of 12 צלחות קטן 12 צלחות קטן

₪ 5.40 כולל מע"מ
Picture of 12 צלחות גדולות 12 צלחות גדולות

₪ 8.80 כולל מע"מ
Picture of 20 מזלג דמוי אמיתי 20 מזלג דמוי אמיתי

₪ 6.00 כולל מע"מ
Picture of 20 סכין דמוי אמיתי 20 סכין דמוי אמיתי

₪ 6.00 כולל מע"מ
Picture of 20 כוס קשיח 20 כוס קשיח

₪ 12.90 כולל מע"מ
Picture of 6 כוס על רגל 6 כוס על רגל

₪ 0.00 כולל מע"מ
Picture of 20 מפיות פסים 20 מפיות פסים

₪ 6.90 כולל מע"מ
Picture of 10 מיני צלוחית משולש 10 מיני צלוחית משולש

₪ 7.90 כולל מע"מ
Picture of 10 מיני קערית עגולה 10 מיני קערית עגולה

₪ 8.90 כולל מע"מ
Picture of  קונפטי קונפטי

₪ 6.90 כולל מע"מ
Picture of 6 חבק פרח פטרול 6 חבק פרח פטרול

₪ 10.90 כולל מע"מ
Picture of עציץ מעוטר עציץ מעוטר

₪ 3.00 כולל מע"מ