ñì ä÷ðéåú ùìê:

éù ìê 0 áñì ä÷ðéåú

עריכת שבשבתעריכת שולחן בגוונים שירעננו לכם את הקיץ.
 

₪ 0.00 כולל מע"מ
Picture of 12 צלחות קטן 12 צלחות קטן

₪ 6.20 כולל מע"מ
Picture of 12 צלחות גדול 12 צלחות גדול

₪ 8.70 כולל מע"מ
Picture of 20 סכין דמוי אמיתי 20 סכין דמוי אמיתי

₪ 4.00 כולל מע"מ
Picture of מזלג דמוי אמיתי 20 מזלג דמוי אמיתי 20

₪ 4.00 כולל מע"מ
Picture of מפיון 20 מפיון 20

₪ 6.00 כולל מע"מ
Picture of 40 כוס נקודות 40 כוס נקודות

₪ 12.30 כולל מע"מ
Picture of 9 פרחים לפיזור 9 פרחים לפיזור
* צבעים

₪ 7.00 כולל מע"מ
Picture of פח ורוד קטן פח ורוד קטן

₪ 12.50 כולל מע"מ